ВАЖНО

Funkcionalni stilovi

Књижевни (стандардни) језик подлеже функционалном раслојавању, које је условљено професионалним потребама и специфичностима, ситуацијама у којима се користи стандардни језик и тематиком говора (излагања) – то су различити функционални стилови и подстилови. Професија условљава специфичну употребу језика, лексику и синтаксу, који постају препознатљиви: административни, пословни, публицистички, научни, новинарски, песнички стил. Говорна ситуација намеће лексички избор, интонацију, тон: јавно предавање, школско предавање, говор (у скупштини, на митингу, састанку), пригодан говор. Тема такође диктира начин и стил излагања (усменог или писаног): политички говор, поздравни говор, ин мемориам и слично. У основне функционалне стилове спадају разговорни или колоквијални стил, научни стил, књижевноуметнички – песнички (поетски) и приповедачки (наративни) стил.

Разговорни или говорни (усмени) стил је разноврстан, условљен је узрастом, занимањем, образовањем, социјалним статусом. Говорник је у предности што је његова реч жива и непосредна, што има звук и чује се. Темпо говора доприноси упечатљивости и сугестивности: ту су паузе, успорени и убрзани темпо, повишавање и снижавање тона, нијансе у интонацији, реченични нагласак Усмени говор прате покрети тела, лица, разне врсте погледа и израза лица. Сви ови пратилачки елементи стилски појачавају усмени говор. Говорни стил је ефектнији ако говорник води рачуна о саговорницима: на један начин се разговара у кругу породице и пријатеља; на један начин при обичном необавезном ћаскању, на други начин ако је то обраћање скупу или је учешће у расправи. Обично је граматички неисправан и лексички нечист са доста дијалектизама, про- винцијализама и лексике аргоа. До тога обично не долази из незнања или необразованости, него зато што се у захукталости говорног ритма на те елементе не обраћа пажња. Одликује га кратка и елиптична реченица која је увек јасна јер је допуњавају гест, мимика и интонација.

…Батали, море, тек да се не доколише! Једва ми синоћ газда Луко уступи за четири банке и моја рана да буде. Но свеједно, рачунам, ако се запне данас иј
јутрос готова ствар. А Луко ми вели: „Коси, враг те твој, ал’ од четири бандаре ни аспре вше!“ Није право, велим му ја, лани је било шес и твоја рана.

Душан Радић: Косач

Књижевни стил је стил писане речи: науке, књижевности, дневне штампе, популарних публикација, предавања из разних области људских делатности. Он је без пратилачких елемената који иду уз говорни стил и чине га приснијим и јаснијим. Зато књижевни стил мора да буде прецизан и јасан: писац се труди да његово излагање и његове идеје буду језички прецизне и јасне, води рачуна о природи материје коју излаже, о намени текста и читаоцима: о узрасту, интелектуалној снази, образовању, култури, осетљивости, укусу.

Научни стил јестил научних списа намењених уском кругу читалаца, стручњака за одређену научну област. Стил сваке науке има извесних специфичности у лексици, терминологији, синтакси и конструкцији (композицији) излагања. Он је интелектуалан, прецизан, јасан, са уједначеном лексиком и синтаксом. Овде су речи увек прецизно одабране са јасним и једнозначним смислом, без емоционалне обојености и фигуративности. Безличан је како у односу на материју коју излаже, тако и у односу на онога коме је излагање намењено. Овим стилом се не обликују уметничке слике већ се формулишу научни појмови и судови. Овај стил има неколико варијанти: научне расправе пишу се строго научним стилом који је примерен стручњацима одређених научних области; научно-уџбенички стил је стил уџбеника, са различитим степеном интелектуалности и коришћења стручне терминологије – уџбеници за студенте, средњошколце и основце. За научнпопуларну литературу карактеристичан је научнопопуларни стил примерен широкој читалачкој публици.

Добар стил није ништа друго до вештина да човека натерате да вас слуша и да вас разуме; та се вештина мења када се слушаоци мењају;
она се једноме не допада зато што се другоме допада; што је за једнога неразговетно и досадно, то је за другога јасно и примамљиво. Нико нема права да намеће другоме своја задовољства и своју природу; нико нема права да од другога позајми своју природу и своје задовољство. Према томе, добрих стилова има бесконачно много има их толико колико и векова, народа и великих духова. Када би неко данас писао као Херодот или као Хомер, рекли би му да је детињаст; када би неко данас говорио као Исаија или као Јов, бежали би од њега као од згранута човека.
Иполит Тен

Књижевноуметнички или песнички стил је стил уметности речи. Овим стилом пишу се књижевноуметничка дела у којима се природа, друштво и човек приказују у облику уметничких слика и ликова. Он се од осталих функционалних стилова разликује по богатој разноврсности и фигуративности, по емоционалној обојености, по живости, по маштовитости и фикционалности, по богатству форми. Како је уметност речи врло сложена и богата врстама и облицима, постоји више варијанти или подврста књижевноуметничког стила: песнички стил у ужем смислу, прозни стил, драмски стил и есејистички стил. Овај стил је израз индивидуалности појединца, појединачног дела, епохе, правца, школе, рода или врсте. Изразиту особеност песнички стил остварује на плану употребе језика: одступање од уобичајеног начина изржавања (речи са пренесеним значењем, посебан распоред речи у реченици), вишезначеност, симболичност, експресивност (изражајност). Излагање одликује складност (хармоничност), динамичност, ритмичност и сугестивност.

Синуше двије свјетлиие, једна иза друге, и тамно зеленило јела и смрчика окупа се у блиједољубичастој боји. Негдје у даљини отискује се гром иза грома потресајући са ужасом тешка, поирњела небеса. Киша полагано шушти, ромори и пада на запечену земљу, док свом силином не пљусну. Громови се умирише, изумирући тамо иза планина тако тешко као да снажни дивови срдито одахњују. На све стране, кроз замагљене и овлажене планинске продоле и увале, звижди и јауче вјетар и бура тако силно и тужно, да се чинило као да цијела једна земља, племенита и честита земља, цвили и уздшие са зла удеса и немиле судбине.

Петар Кочић: Са збора

Публицистички стил је стил јавних комуникација (штампе, радија, телевизије), предавања и свих написа намењених широј јавности. Од њега се захтева једноставност, примереност публици, јасност и непосредност. Овај стил, с обзиром да је њиме писан текст намењен широј публици, треба да буде жив, експресиван, динамичан и упечатљив. Неопходна је логична по- везаност мисли, пажљиво развијање садржине, избегавање двосмислености. Сликовитост и емоционалност, метафоричност или игра речима, понекад се срећу и у овом стилу.

Административни стил (канцеларијски или пословни) јесте специфична употреба језика у администрацији где се свакодневно пишу пословна писма, обликују законски прописи, обавља службено општење. Административни језик на ствари, људе и процесе гледа без емоција, хладно и објективно уз доминантно коришћење званичне правноадминистративне терминологије. Емотивни елементи изостају, елементи нарације такође. Код исте врсте послова приметна је једнообразност, укалупљеност, шаблон, хладноћа и безличност. Двосмисленост је недопустива, па користе речи и изразе који имају јасно и недвосмислено значење. Главни захтеви који се постављају административном тексту су: краткоћа, јасност и учтивост. У овом стилу има низ подваријанти јер свака административна активност има своје специфичности: судски, пословни, персонални, политички, ди- пломатски, војни, законодавно-правни.

Домаћи

Са сајта Националне службе за запошљавање клик овде скините  (доле лево) европски фомат и пропратно и контактно писмо твог CV ( CV (lat. Curriculum Vitae, engl. Resume) ili biografija za posao jeste obavezni deo prijave za svaku poslovnu poziciju, a njegova svrha je da vas i vaše stručne kvalifikacije predstavi potencijalnom poslodavcu.)

Како се пише клик овде

Ја сам представништво неке од великих ауто компанија за Србију.

Ја сам градски секретаријат за саобраћај.

Ја сам наша школа.

Запослите се. Имате једну недељу да ми пошаљете ваш CV са пропратним и контактним писмом.

ПАЖЊА

Још увек чекам лектиру. Свако неодазивање ће имати за последицу ниску закључну оцену.

А још нас чека и матурски рад.