Творба речи
Творба речи означава грађење нових речи додавањем разник наставака на основу речи или спајањем две или више речи. У српском језику постоје три принципа грађења, односно творбе речи. То су извођење или деривација, слагање односно композиција и комбинована творба речи.

Творба речи извођењем или деривација
Речи које настају поступком извођења (деривације) називају се изведенице. Извођење настаје када се на творбену основу (корен речи или граматичка основа речи) дода наставак у виду суфикса.
кућ- + -ица = кућица
соб- + -ица = собица
учи- + -тељица = учитељица
град- + -ић = градић
пес- + -ник= песник
град- + -ски = градски

Творба речи слагањем или композиција
Слагањем, односно композицијом настају речи које се називају сложенице. Сложенице могу настати додавањем префикса на основу или спајањем две или више речи.

1) префиксација:
за- + играти = заиграти
по- + играти = поиграти
из- + играти = изиграти
до- + зидати = дозидати
са- + зидати = сазидати

2) слагање две речи у једну:
виси + баба = висибаба
Бео + град = Београд
сеци + кеса = сецикеса

3) слагање две речи у једну помоћу спојног вокала
риб + о + лов = риболов
оц + е + убица = оцеубица
сунц + о + крет = сунцокрет

Творба речи комбиновањем
Комбинована творба подразумева истовремено и деривацију и композицију.
без+бриж+ан = безбрижан
риб+о+лов+ац = риболовац
плав+о+коса = плавокоса

Поред ова три принципа грађења речи, постоје још два принципа која се једним именом називају творба претварање.

Творба претварањем може бити:
а) попридевљавање: када глаголски придеви и глаголски прилози постају придеви
врела вода, изгубљене илузије, летећи тањир, шивећа машина

б) поименичавање: када од придева настају именица
млада (невеста, од придева млад), благо (злато, од придева благ)

више овде, одлично је клик

домаће и даље чекам